Bây giờ là: 08:39 EDT Thứ sáu, 22/06/2018

Trang nhất » Bản Tin nội bộ » Tổ chức đoàn thể » Chi Bộ

global marquee text

Chào mừng các bạn đến với trang wed trường tiểu học Bản Sáng

báo cáo thực hiên công tác tuyên giáo năm 2013

Thứ năm - 10/10/2013 21:42
                                    ĐẢNG ỦY XÃ QUÀI CANG                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                            CHI BỘ TRƯỜNG T.H BẢN SÁNG
 
                                                                                               Quài Cang, ngày 03 tháng 10 năm 2013
          ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả tự kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2013
(Kèm theo kế hoạch số 55-KH/BTGHU, ngày 25/9/2013 của BTG huyện ủy)  

        I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
        Chi bộ trường tiểu học Bản Sáng gồm có 11 đ/c trong đó đảng viên chính thức 10 đ/c, đảng viên dự bị 1 đ/c. Số đảng viên nam 4đ/c; đảng viên nữ 7 đ/c; đảng viên là dân tộc 3 đ/c; nữ dân tộc 1đ/c.
         Trình độ văn hóa: 4đ/c có trình độ 12/12; 7 đ/c có trình độ 9/12.
         Trình độ đào tạo:
         Đại học: 6 ; Cao đẳng: 4; Trung cấp: 1
          Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của chi bộ là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục xã Quài Cang
         1. Thuận lợi.
         Được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Đối tượng quần chúng của chi bộ là các CBGV-CNV, nhận thức tương đối đồng đều về mọi mặt. Có sức khỏe, nhiệt tình, nhận thức tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của người cán bộ Đảng viên.
         Có sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ đến từng Đảng viên.
         Số lượng đảng viên ngày một phát triển tốt  
         2. Khó khăn.
         Bí thư chi bộ chưa có kinh nghiệm nên gặp nhiều khó khăn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ. Đời sống kinh tế của một bộ phận dân cư khó khăn ảnh hưởng đến việc duy trì và ổn định số lượng học sinh
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2013
1. Công tác quán triệt học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
- Việc quán triệt, học tập xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về bảo vệ rừng, phát triển rừng năm 2015
- Việc quán triệt, học tập xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXI( nhiệm kì 2012-2015)
- Việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI)
- Việc quán triệt, học tập xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)
1. Phương thức tổ chức quán triệt
Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết và Chương trình hành động được thực hiện nghiêm túc trong Ban giám hiệu, cán bộ công chức viên chức. Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết và Chương trình hành động của Chi bộ, Chi bộ nhà trường đã quán triệt đến đảng viên, quần chúng và triển khai thực hiện.
          Đảng viên được tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị do các cấp triển khai. Nhà trường phối hợp với công đoàn tổ chức học tập, quán triệt đối với CBCC là quần chúng. Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và có chất lượng, CBCCVC thực hiện đạt kết quả.
2. Kết quả, học tập
- Số lượng Đảng viên, quần chúng tham gia: 20/20=100%
- Mức độ nhận thức sau học tập:
Cán bộ, giáo viên, công nhân viên nắm vững những nội dung cơ bản của các Chỉ thị, nghị quyết. Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống, đấu tranh với các quan điểm sai trái và các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức. Đồng thời thông qua đợt học tập, quán triệt các cán bộ, đảng viên vận dụng sáng tạo các chủ trương nêu trong Nghị quyết, Chỉ thị vào quá trình học tập, công tác và tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương đó tại đơn vị của mình.
Mỗi đồng chí giáo viên trong nhà trường, đều xây dựng cho mình một chương trình hành động đó là không ngừng rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức; không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; thực hiện tốt và có hiệu quả chủ đề năm học, các cuộc vận động của ngành; chấp hành pháp luật, nội qui cơ quan; thực hiện tốt nếp sống văn minh; thường xuyên tự học, nâng cao trình độ chuyên môn để hoàn thành một cách tốt nhất nhiệm vụ được giao góp phần vào sự nghiệp trồng người, sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ cho đất nước.
Gắn Nghị quyết, chỉ thị với sinh hoạt của chi bộ, căn cứ vào quan điểm chỉ đạo, nội dung, nhiệm vụ, phương châm, giải pháp của Nghị quyết, chỉ thị mà chi bộ xây dựng nội dung hoạt động cho phù hợp, Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các kỳ họp thẳng thắn đóng góp với tinh thần góp ý xây dựng để cùng tiến bộ.
3. Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW
* Công tác tuyên truyền và kết quả triển khai Chỉ thị tại đơn vị:
- Tuyên truyền bằng hình thức treo băng zôn khẩu hiệu tại đơn vị.
- Mở chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để đưa thông tin về các văn bản của Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp; đưa chuẩn mực đạo đức; đưa các hoạt động về học tập và làm theo; những gương điển hình…
* Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, 14/5/2011 của Bộ Chính trị:
Chi bộ chỉ đạo cũng như triển khai tới các Đảng viên, quần chúng để thực hiện
Triển khai việc đăng ký “làm theo” của các tập thể và cá nhân thực hiện theo chuẩn mực đạo đức đã xây dựng.
*Kết quả triển khai học tập chuyên đề năm 2013“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
Đã tổ chức nói chuyện về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kết hợp với nghiên cứu, quán triệt thực hiện NQTW 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.
Tổ chức tập huấn nội dung hướng dẫn cách thức triển khai việc làm theo của các tập thể và cá nhân tại cơ sở, góp phần trang bị kinh nghiệm hay, cách làm tốt cho đội ngũ cán bộ Đảng viên để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào cuộc sống, đi vào từng cán bộ, đảng viên và công nhân viên.
* Việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống đã được đơn vị xây dựng:
Trên cơ sở “Chuẩn mực đạo đức” của đơn vị đã xây dựng, chi bộ đã chỉ đạo đảng viên lựa chọn đăng ký việc làm theo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của  đơn vị, đặc biệt là lựa chọn những vấn đề nổi bật như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng văn hóa trường học, văn hóa ứng xử.
Kết quả: 100% Đảng viên, quần chúng đã xác định “Chuẩn mực đạo đức” để đăng ký việc làm theo chuẩn mực đạo đức của đơn vị; hàng tháng chi bộ, đảng viên tự đánh giá kiểm điểm kết quả thực hiện việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả vào kỳ sinh hoạt chi bộ, từ đó rút ra những mặt mạnh, tồn tại của tháng trước để phát huy những mặt làm được, khắc phục tồn tại trong tháng tới.
100% Đảng viên, quần chúng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, lý luận, đào tạo.
4. Công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỉ niệm: phổ biến sâu rộng, kịp thời
5. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân
Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
       Các đồng chí cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, tiên phong, không có biểu hiện sa sút về ý chí chiến đấu, chấp hành nghiêm cương lĩnh, điều lệ Đảng
       Tập thể luôn nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, không để xảy ra tình trạng chia bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, khi có biểu hiện tiêu cực đã thực sự thẳng thắn tự phê bình và phê bình, thường xuyên lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong chi bộ không ngừng rèn luyện, phấn đấu, gữi gìn phẩm chất, lối sống lành mạnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Cá nhân từng đồng chí trong chi bộ, người đứng đầu đơn vị không có biểu hiện độc đoán, quyết định và chỉ đạo đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong từng lĩnh vực công việc, không để mất đoàn kết nội bộ, đã thực sự dân chủ trong sinh hoạt, trong công tác cán bộ như đánh giá, quy hoạch, bố trí sử dụng, khen thưởng, kỉ luật và thực hiện chính sách…và trong các Quyết định Chủ trương của nhà trường
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Công tác tuyên truyền, học tập quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị có nhiều thuận lợi nên kết quả đã quán triệt đến cán bộ công chức kịp thời, đầy đủ nội dung Nghị quyết, Chỉ thị và Chương trình hành động.
Cán bộ công chức, đoàn viên hàng năm được quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chấp hành nghiêm túc và hiệu quả.
Sự phát triển giáo dục của nhà trường trong những năm qua là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh các phong trào hoạt động.
2. Khuyết điểm, hạn chế
+ Việc chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị đôi khi chưa kịp thời.
+ Việc cụ thể hóa các nội dung để thực hiện Nghị quyết, chỉ thị tại đơn vị còn lúng túng, hiệu quả chưa cao.
+ Chưa đề ra được nhiều chương trình hành động hấp dẫn để thu hút tập hợp Đảng viên, quần chúng, các hoạt động cũng còn thiếu tính bền vững, chủ yếu tập trung theo từng đợt hoạt động.
3. Nguyên nhân của khuyết điểm, hạn chế
- Nhận thức của quần chúng về việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị chưa đầy đủ, thiếu toàn diện, việc đánh giá còn chung chung.
4. Một số giải pháp khắc phục
Chi bộ cần làm tốt công tác nghiên cứu, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của đảng một cách kịp thời. Đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên
Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết thực hiện nghiêm
Thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo gắn với công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ
IV. NHỮNG KIỄN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
- Đối với các cấp ủy Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện trong mọi lĩnh vực, phát huy tính gương mẫu trong việc thực hiện Nghị quyết, chỉ thị. Có nhiều biện pháp phù hợp, tích cực để triển khai thực hiện đạt kết quả.
          - Ngành Giáo dục cần có sự chỉ đạo cụ thể hơn trong việc thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động, cần có những giải pháp phù hợp hơn với từng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động để đạt kết quả
 
Nơi gửi:                                                                         T/M CHI BỘ
- Ban tuyên giáo Huyện ủy                                          BÍ THƯ
- Lưu hồ sơ chi bộ
 
 
 
 
                                                                                           Hoàng Thanh Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Liên kết - Quảng cáo

 

Danh mục tài nguyên:

Video xem nhiều

Thăm dò ý kiến:

Bạn thuộc thành phần nào dưới đây?

Cán bộ công chức

Giáo viên

Học sinh

Thành phần khác...

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay :

Tháng hiện tạiTháng hiện tại :

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập :

©2013 CỔNG THÔNG TIN PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TUẦN GIÁO
Địa chỉ: Thị trấn Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên
Điện thoại: 0230.3862.328 - Email: admin@tuangiao.edu.vn - Website: tuangiao.edu.vn
Copyright by ShopBaoChi.Com